Về nghị định 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 huy động tàu dân sự bảo vệ chủ quyền biển đảo


Nam Phan

Tìm đỏ mắt trên các website Việt Nam hoàn toan không thấy cái nghị định  30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 ở đâu. Ngay cả website của chính phủ cũng không, vậy là sao, không hiểu?

Theo như một vài thông tin lượm được trên google, nghị định này nội dung chính nói về việc huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển.

Trên website chính phủ,

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

35/2010/NĐ-CP

06/04/2010

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
34/2010/NĐ-CP

02/04/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
33/2010/NĐ-CP

31/03/2010

Về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển
32/2010/NĐ-CP

30/03/2010

Về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam
31/2010/NĐ-CP

29/03/2010

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
29/2010/NĐ-CP

25/03/2010

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
28/2010/NĐ-CP

25/03/2010

Quy định mức lương tối thiểu chung
27/2010/NĐ-CP

24/03/2010

Quy định việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết
25/2010/NĐ-CP

19/03/2010

Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
24/2010/NĐ-CP

15/03/2010

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
23/2010/NĐ-CP

12/03/2010

Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
22/2010/NĐ-CP

09/03/2010

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y Tế
21/2010/NĐ-CP

08/03/2010

Về quản lý biên chế công chức
20/2010/NĐ-CP

08/03/2010

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số
19/2010/NĐ-CP

05/03/2010

Sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
18/2010/NĐ-CP

05/03/2010

Về đào tạo, bồi dưỡng công chức
17/2010/NĐ-CP

04/03/2010

Về bán đấu giá tài sản
16/2010/NĐ-CP

03/03/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
15/2010/NĐ-CP

01/03/2010

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón
14/2010/NĐ-CP

27/02/2010

Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương
13/2010/NĐ-CP

27/02/2010

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
11/2010/NĐ-CP

24/02/2010

Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
10/2010/NĐ-CP

12/02/2010

Về hoạt động thông tin tín dụng
9/2010/NĐ-CP

08/02/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
8/2010/NĐ-CP

05/02/2010

Về quản lý thức ăn chăn nuôi

Cọp nguyên trang số 6 trên website chính phủ, vậy là nó bị phù thủy nào hô biến rồi đây. Phải chộp thời khắc này lại bằng hình ảnh thôi, hì.

Hình chụp website chính phủ lúc 18:24 PM, giờ Việt Nam

Việc thực hiện thì thấy có vài nơi đã có quyết định thi hành, như ở Khánh Hòa, Đà Nẵng.

 

ỦY BAN NHÂNDÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 2424/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 20 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự

tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển.

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/03/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản Hiệp đồng ngày 22/4/2010 giữa Bộ Chỉ huy Vùng 4 Hải quân với UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển,

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại tờ trình số 2432/TTr-BCH ngày 14 tháng 9 năm 2010.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự của các huyện, thị xã thành phố (có phụ lục kèm theo) tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển.

Điều 2. Việc huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển thực hiện theo lệnh của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Advertisements

One thought on “Về nghị định 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 huy động tàu dân sự bảo vệ chủ quyền biển đảo

Đã đóng bình luận.