Thư ngỏ của Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Trọng Vĩnh Kính gửi: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư đã đúng khi trong Nghị quyết Trung ương IV nhìn thẳng vào sự thật, đã nêu “Bộ phận không nhỏ Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đe dọa sự tồn vong của Đảng và…

Thư ngỏ của ông Nguyễn Trung gửi Quốc hội, Chính phủ và ĐCSVN về sửa đổi Hiến pháp

Hà Nội, ngày 19-02-2013 Kính gửi – Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, – Toàn thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, – Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Kính thưa, Tôi là Nguyễn Trung, 78 tuổi,…